Publicaties

Hoe geef je juridische inbedding aan duurzaamheid in menselijke en zakelijke relaties? Kunnen contracten bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang? Conscious Contracting is het aangaan van zakelijke relaties met aandacht voor zakelijke, persoonlijke en interpersoonlijke aspecten van de samenwerking: elk vraagstuk integraal benaderen met wijsheid, passie en compassie, rekening houdend met emoties en de menselijke maat. Lees "vier artikelen over duurzaam recht".


 

Hoe bied je ruimte aan initiatief van medewerkers? Geef ze de regie! De directie én ondernemingsraad van de Provincie Utrecht gaven gezamenlijk(!) opdracht voor het bepalen van de richting van de organisatieontwikkeling en wilden een gedragen resultaat. Arthur Hol begeleidde een door henzelf ontwikkelde expeditie voor bijna 600 medewerkers. Lees "Transformatie door cocreatie"Transformatie door cocreatie".


 

Wat kan de RvC/RvT leren van de OR? Wettelijke kaders en rollen mogen verschillen, beiden zijn betrokken bij besluiten en hebben toezichthoudende en controlerende taken. De RvC/RvT én OR verkennen en wegen graag opties, maar willen niet een besluitvormingsfuik inzwemmen. Hoe voorkom je rolverwarring en aantasting van onafhankelijkheid? Lees "Op weg naar participatief toezicht".


 

Hoe past medezeggenschap in Nieuw Organiseren? De klassieke OR reageert op voorstellen van de bestuurder, gebaseerd op het advies- en instemmingsrecht dat de WOR aan hem toekent. Dat institutionaliseert de ongelijkwaardige verhouding tussen bestuurder en werknemers. De moderne organisatie is een netwerk van gelijkwaardige stakeholders. Medezeggenschap verandert hierdoor. Lees "Medezeggenschap in beweging".


 

Hoe geven OR en RvC/RvT hun samenspel vorm? Hoe kunnen beiden de bestuurder effectiever en efficiënter beïnvloeden? Hoe kan de OR de relatie met de RvC/RvT inrichten om de or-doelen beter te bereiken? Ondanks verschillende rollen en wettelijke kaders, hebben OR en RvC/RvT beide een toezichthoudende en controlerende taak. Hoe kunt u elkaar daarin versterken? Lees "Or & Toezicht: meer dan de som der delen".


 

Hoe gaat u verantwoord te werk bij een reorganisatie en stelt u een goed sociaal plan op dat juridisch compleet is en met aandacht voor de menselijke maat? Het boek Sociaal Plan in de praktijk gaat in op alle aspecten en is beschikbaar in twee uitvoeringen: inhoudsopgave voor bedrijfsleven en overheid. Klik hier om deze uitgaven direct te bestellen: bedrijfsleven en overheid.


 

Wat is de rol van HR in Nieuw Organiseren? Nieuw Organiseren stuurt op waarden en principes. Leiderschap heeft een andere rol dan voorheen. Dit vraagt ook om een nieuwe rol van HR. U krijgt dertien vragen aangereikt om u op te beraden. Lees de publicatie "Wat is de rol van HR bij Nieuw Organiseren".

  


 

Het samenspel van bestuur toezicht

Medezeggenschap als stakeholder in good corporate governance. Wat is de positie van medezeggenschapsorganen in governancecodes? Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance. We zien een toename van het belang van het samenspel van bestuur en toezicht met de medezeggenschapsorganen en de door hen vertegenwoordigde groepen personen, als gevolg van de verschuiving van shareholders- naar stakeholdersbelangen en in het verlengde daarvan van stakeholdersbeleid en -management. Lees “Het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap” in: Handboek Corporate Governance, red. dr. Stefan Peij, Vakmedianet, 2018.


 

Medezeggenschap als spiegel voor het bestuur. Wat is het belang van medezeggenschap van personeel/cliënten bij “Nieuw Organiseren”? Nieuwe organisatievormen vragen visie, geloof in de koers en voorbeeldgedrag dat past bij de vernieuwing. Medezeggenschapsorganen en de door hen vertegenwoordigde personen kunnen optreden als spiegel voor het bestuur om een goed beeld te krijgen van de wenselijkheid en haalbaarheid van organisatieveranderingen. Geregeld gaat het hierbij helaas goed mis -wat zijn de lessen voor bestuur en toezicht? Lees “Medezeggenschap, spiegel voor het bestuur”, uit Goede Raad voor commissarissen, red. Puck Dinjens, Mediawerf, 2018.


 

Expeditie medezeggenschap

OR-taak: bevorderen van werkoverleg en het overdragen van bevoegdheden. Hoe kan de ondernemingsraad het werkoverleg en de betrokkenheid en zelfsturing van de medewerkers bij de organisatie van het werk bevorderen? Een taak van de or voor het zo laag mogelijk in de organisatie beleggen van bevoegdheden gaat in de hedendaagse praktijk vaak over vormen van organiseren die autonomie en zelforganisatie zoveel mogelijk bevorderen -wat zijn de implicaties, voor- en nadelen daarvan voor de eigen organisatie, afgezet tegen andere, meer traditionele vormen van organiseren, wat zijn de HR-factoren die in het geding zijn en welke handvatten heeft de OR voor de vormgeving van zijn rol op dit vlak? Lees “Expeditie medezeggenschap: toewerken naar Nieuw Organiseren”, Papieren Tijger met potentie, Pleidooi voor de bevorderende en bewakende taak van de ondernemingsraad, red. Harry Hartmann en Johannes Kooistra, CAOP 2016,


 

Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggen- schapsorganen, personeel en klanten bij organisatie-
ontwikkeling en HRM

Interview met Frank Seine, naar aanleiding van de door Arthur Hol verzorgde Masterclasses voor de beroepsorganisaties van toezichthouders NVTZ en VTOI/NVTK. E-kenniscollege, 23 februari 2018, Power to the People -Mens Boven Systeem


 

Volgorde op datum: recente publicaties bovenaan


Online College (circa 1 uur) voor Vista Nova ‘Nieuw Leiderschap & HRM’, 5 februari 2021


Presentatie februari 2021 ‘Nieuw Leiderschap & HRM -Visie en tips Arthur Hol (pdf)


Studiedag AS 29 september 2020 presentatie Arthur Hol Rol ambtelijk secretaris bij versterken medezeggenschap.pdf


De ambtelijk secretaris als verbindingsofficier - Interview met Arthur Hol - ORnet 14-07-2020.pdf


Presentatie HRM en arbeidsrecht bij Nieuw Leiderschap en Nieuw Organiseren, HRM4 netwerk Baarn, 10 januari 2020


Het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap ; De Gouden Driehoek 2019 03 OR Magazine


Essay in Advocatie ‘Het is tijd voor andere advocaten; same law, different lawyers’ Arthur Hol December 2018


Kwetsbare leiders Krachtige communities Symposium Samensturing Lezing Arthur Hol 20 september 2018


Artikel Arthur Hol PioniersMagazine Najaar 2017 Top-leiders geef je bloot, het mag en kan.


De kunst van succesvol anders organiseren- een tweeluik- Bundel van twee artikelen gepubliceerd in Pioniersmagazine -mei en juli 2017


 

Samensturing in verandering-een tweeluik- Bundel van twee artikelen gepubliceerd in Pioniersmagazine - 2017


 

Vernieuwende methodes in advocatuur en mediation rondom arbeid en samenwerking PPT sessie Arthur Hol 16 sept 2016 Studiebijeenkomst VAAN en VAN- september 2016


 

Duurzaam recht en vernieuwde advocatuurlijke dienstverlening - Bundel van vier artikelen / blogs in Pioniersmagazine - 2016


 

Het Nieuwe Organiseren-wat is de rol van HR - PWdeGids -artikel Arthur Hol - juli 2016


 

Interview Arthur Hol - Themanummer Cocreatie Pioniers Magazine juli aug sept 2016 - juli 2016


 

Masterclass in VWS 'aanjaagprogramma' Nieuwe wegen in GGz en Opvang Transformatie door cocreatie - juni 2016


 

Hoe kunnen netwerken vooruit bewegen - Pioniers Magazine - Arthur Hol - juni 2016


 

De rol van HR bij Nieuw Organiseren -pak de regie op cocreatie - HR Overheid - A.E. Hol - mei 2016


 

Transformatie door cocreatie - OR informatie - A.E. Hol en J. Scherrenberg - maart 2016 


Handboek Compliance in de zorg - Hoofdstuk 5 - mr. drs. A.E. Hol - februari 2016


Grenzeloze medezeggenschap -good practices medezeggenschap bij multinationals - OR informatie - december 2015


 

HRM visie Arthur Hol - interview in Gezond Ondernemen - oktober 2015 


Stop met cursussen - A.E.Hol-J. Buizer - J. de Jonge - ORinformatie - juni 2015

naar boven


Mens boven Systeem - Verantwoorde begeleiding van (re)organisaties in de zorg - TIJDschrift VRIJ - voor Dragers van Verandering - A.E. Hol - mei 2015


De klassieke medezeggenschapper - MZ Ondersteuning - mr. drs. A.E. Hol - maart 2015


Nieuwe rollen voor de OR - Themanummer OR Strategie en beleid OR en Corporate Governance - Arthur Hol en Jan de Jonge- december 2014


Medezeggenschap in beweging brengen - ORinformatie - A.E. Hol & J. de Jonge - december 2014


Boek Medezeggenschap in Beweging - Arthur Hol, Jan de Jonge, Bart de Lange - november 2014      


Emancipatie van de Bestuurssecretaris - Goed Bestuur & Toezicht - Mr. drs. A.E. Hol en Prof. mr. W.J. Oostwouder - oktober 2014


HR moet meer meepraten - Medezeggenschap is niet exclusieve eigendom OR - ORinformatie - oktober 2014 - interview mr. drs. A.E. Hol


De Secretaris, functie of beroep? - juli 2014 - Dr. Stefan C. Peij


Reorganiseren: Mens boven systeem - HR&Communicatie - juni 2014 - mr drs Arthur E. Hol


De Wet werk en zekerheid komt eraan -werk aan de winkel  - PWDeGids Juni 2014 - mr drs Arthur E. Hol - juni 2014

naar boven


De participatiepraktijk - Medezeggenschap in beweging - OR informatie - A.E. Hol & B. de Lange - mei 2014


BNR interview Arthur Hol - maart 2014 

Arthur Hol reageert op de stelling: "Schaf het beoordelingsgesprek af!"

Schermafbeelding_2014-04-11_om_10.43.12.jpg


HR en de Wet werk en zekerheid - PWDeGids - Arthur Hol - maart 2014


Participatieve Medezeggenschap - OR informatie - A.E. Hol - februari 2014


Beëindigingsovereenkomsten in het zicht van het nieuwe ontslagrecht-Expert blog HR Base - A.E.Hol - februari 2014


Het nieuwe ontslagrecht: overpeinzingen van een advocaat-Expert blog HR Base - A.E. Hol - januari 2014


Samenspel RvC en OR - Meer dan de som der delen - OR informatie - A.E. Hol & B. de Lange - december 2013


Workshop: Beïnvloeden bij medezeggenschap, praktijktips
Arthur Hol, arbeidsrechtadvocaat, Performa-beurs & OR-Live - 9 oktober 2013

Docent & Adviseur Governance University en OR-Academy
ex HRM manager Shell en KLM

Schermafbeelding_2014-04-11_om_10.44.48.jpg


Vernieuwde rol HR bij faillissement - PW De Gids - A.Hol & A.Waverijn - juli 2013


Participatief toezicht - Goed Bestuur en Toezicht - mei 2013


Winnaar aanbesteding moet thuishulpen overnemen - Gemeente.nu - R.J. van der Ham-A.E. Hol-A. de Ruijter - januari 2013


Goed werkgeverschap en ontslag wegens disfunctioneren bij de overheid (2) - HRnetwerk - A.E. Hol - januari 2013


Goed werkgeverschap & ontslag wegens disfunctioneren bij de overheid (1) - januari 2013

naar boven


Een secretaris voor bestuur en toezicht - Goed Bestuur-A.E Hol - januari 2013


Payrolling op zijn retour? Expert blog HR Base - A.E. Hol - juli 2013Het sociaal plan in de Praktijk, handleiding voor verantwoord reorganiseren: een integrale aanpak 
ISBN: 9789012576468 
klik hier om het boek meteen te bestellen.Het sociaal plan voor de overheid, handleiding voor verantwoord reorganiseren: een integrale aanpak 

ISBN: 9789012576970 
klik hier om het boek meteen te bestellen.


Arthur Hol publiceert regelmatig artikelen op HRBase, het exclusieve netwerk voor alle HR professionals. 

Klik hier voor alle artikelen van Arthur Hol. 


Versoepeling van het ontslagrecht- vinken of vonken – HR Base – A.E. Hol - augustus 2012


Sociaal Plan- geen juridische medaille maar wel een ronde verder -HR Base- A.E. Hol - augustus 2012


Werkgever aansprakelijk geacht voor burn-out - Expert blog HR Base - A.E. Hol - december 2010


De beste medewerkers overhouden - Magement Kinderopvang - A.E. Hol - november 2010


Commerciële druk zet veiligheid opzij – HR Base – A.E. Hol - september 2010

 


Dilemma's in medezeggenschap - juli 2010


Rol HR-thema's bij partijkeuze verkiezingen - Expert blog HR Base - A.E. Hol - juni 2010

naar boven


40 procent leidinggevenden in Nederland voert HR-taken uit zonder kennis van wet- en regelgeving – Expert blog HR Base – A.E. Hol - april 2010


Functies groeien uit mensen, en mensen groeien uit functies –Expert blog HR Base – A.E. Hol - maart 2010


Zoveel hoofden, zoveel zinnen - HR Base - A.E. Hol - maart 2010


Vervuiling van het ontslagrechtspraaksysteem - Expert blog HR Base - A.E. Hol - januari 2010


Over goedwerkgeverschap - Emailwisseling nav HRnetwerkblog - A.E. Hol - J. van den Berg - 2009


Empowerment in Ontslagzaken - Expert blog HR Base - A.E. Hol - september 2009


Opzegging door UWV WERKbedrijf toch op korte termijn een ontslagvergoeding- Expert blog HR Base - A.E. Hol - augustus 2009


Ondergrens aan parttime dienstverband – HR Base – A.E. Hol - juli 2009


Schaf het beoordelingsgesprek af – HR Base – A.E. Hol - mei 2010


Toepassing van de kantonrechtersformule bij korte dienstverbanden - HR Base - A.E - juni 2009


Op straat met lege handen – HR Base – A.E. Hol - maart 2009


Goed werkgeverschap & ontslag wegens disfunctioneren bij de overheid (1) Expert blog HR Base - A.E. Hol - februari 2009


Raadsman in roerige tijden- menselijk maatwerk in ondersteuning bij reorganisaties-HR Base-A.E. Hol - januari 2009


Verslag workshop Goed Werkgeverschap voor Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement (NVP) - A.E. Hol – Jacco van den Berg - 13 oktober 2008


Goed werkgeverschap- vertrouwen en dossiervorming - augustus 2007Aanpakken pestkoppen en treiteraars loont - 4 mei 2007Conflict? Meteen ingrijpen - 24 april 2007


naar boven